Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. se sídlem Praha 6, Ruzyně, K letišti 1049/57, IČO: 24836958, DIČ: CZ24836958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 178931 (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: czechimporttrading@email.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

 • přímo od subjektu údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky)

Účel zpracování osobních údajů

 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy - vyřízení objednávky
 • komunikace se zákazníkem v rámci plnění smlouvy
 • e-mailové oslovení s nabídkou doplňkových služeb Správce
 • plnění zákonných povinností ze strany Správce
 • evidence registrovaného profilu uživatele (zjednodušení procesu objednávky)

Právní základ zpracování osobních údajů

 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

 • Naši zpracovatelé pracující na základě našich pokynů a podílející se na dodání a realizaci našich služeb (dopravce, webhostingové služby, vývojářské služby, vedení účetnictví).

Předání osobních údajů do třetí země

 • Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem je The Rocket Science Group LLC, Atlanta, GA, United States (poskytovatel mailingových služeb Mailchimp).

Doba zpracování osobních údajů

 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Automatizované rozhodování

 • Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

 • Požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od Správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od Správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.

V případě žádosti u uplatnění vašich práv nás kontaktujte na e-mailové adrese: czechimporttrading@email.cz.