Obchodní podmínky (do 5.1.2023)

upravující prodej zboží v on-line obchodu www.kancelarskepotrebyonline.cz

§ 1 - Úvodní ustanovení

 1. Společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178931, IČO: 24836958, DIČ: CZ24836958, se sídlem K letišti 1049/57, 16100 Praha 6 – Ruzyně (dále též „Prodávající“) vydává tyto obchodní podmínky (dále též „Podmínky“) za účelem úpravy vzájemných práv
  a povinností Prodávajícího a osoby, která s Prodávajícím uzavřela kupní smlouvu (dále též „Kupující“ a „Kupní smlouva“) na zboží prostřednictvím on-line obchodu https://www.kancelarskepotrebyonline.cz/(dále též „e-shop“).
 2. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
 3. Provozovatelem e-shopu je Prodávající.
 4. Kupující, který uzavírá Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, nebo s Prodávajícím jinak tímto způsobem jedná, je považován za spotřebitele (dále též „Spotřebitel“).
 5. Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a to v češtině.

§ 2 - Uživatelský účet

 1. V rámci e-shopu si může Kupující zřídit uživatelský účet, jehož prostřednictvím provádí objednávání a nákup zboží (dále též „Uživatelský účet“). Kontaktní a fakturační údaje v Uživatelském účtu je Kupující povinen vyplnit pravdivě a udržovat je aktuální. Údaje, které Kupující uvedl ve svém Uživatelském účtu, jsou ze strany Prodávajícího považovány za správné.
 2. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující přistupovat k objednávkám, které již byly zadány.
 3. E-shop umožňuje provádět objednávání zboží rovněž bez vytvoření Uživatelského účtu.
 4. Do svého Uživatelského účtu se Kupující může přihlašovat pod uživatelským jménem a heslem, která si zvolil. Kupující je povinen tyto údaje chránit proti neoprávněnému přístupu či zneužití, stejně jako proti využívání ze strany třetích osob.
 5. Kupující bere na vědomí, že v případě technických problémů nebo servisních zásahů může být Uživatelský účet dočasně nedostupný.
 6. Vytvoření Uživatelského účtu je Kupujícímu potvrzeno Prodávajícím automatickou zprávou doručovanou do e-mailové schránky Kupujícího.

§ 3 - Uzavření Kupní smlouvy

 1. K uzavření Kupní smlouvy dochází prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a to využitím prostředí e-shopu. Náklady na využití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující; tyto náklady se neliší od základní sazby Kupujícího. Prodávající žádné zvláštní poplatky za on-line komunikaci neúčtuje.
 2. K uzavření Kupní smlouvy dojde po splnění následujících kroků:
  1. Kupující si tlačítkem „Vložit do košíku“ zvolí zboží, které chce od Prodávajícího zakoupit; objednávané zboží, vč. jeho počtu, jednotkové i celkové kupní ceny a výši DPH Kupující zobrazí tlačítkem „Košík“;
  2. v následujícím kroku Kupující zvolí způsob dopravy zboží a způsob zaplacení kupní ceny a seznámí se s výší dopravného;
  3. v následujícím kroku Kupující vyplní či zkontroluje dodací údaje, a odsouhlasí tyto Podmínky; bez vyslovení souhlasu s Podmínkami není možné v objednávce pokračovat;
  4. následujícím krokem je souhrn objednávky, v němž může Kupující zkontrolovat vytvářenou objednávku zboží z e-shopu a správnost všech zadaných údajů; v případě, že je vše v pořádku, může Kupující stisknout tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje v odeslané objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Kupující má možnost při jakémkoliv kroku vedoucím k uzavření Kupní smlouvy až do okamžiku stisknutí tlačítka „Dokončit objednávku“ kontrolovat, měnit i rušit údaje vytvářené objednávky.
 4. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Potvrzení objednávky bude Kupujícímu doručeno obratem po odeslání objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v Uživatelském účtu. Přílohou potvrzení objednávky jsou tyto Podmínky.
 5. V případě, že u některé položky zboží na e-shopu dojde k uvedení zjevně chybné ceny, není Prodávající povinen zboží za takto zjevně chybnou cenu Kupujícímu dodat, a to ani v případě, že došlo k potvrzení objednávky a uzavření Kupní smlouvy. Od Kupní smlouvy je Prodávající v takovém případě oprávněn odstoupit; v případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu zboží, bude mu Prodávajícím bez zbytečného odkladu navrácena. V těchto případech bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.

§ 4 - Kupní cena za zboží, platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je v rámci e-shopu uvedena v členění „cena bez DPH“ a „cena vč. DPH“, totéž platí pro objednávku. Cena dopravného v případech, kdy se dopravné hradí, je rovněž součástí objednávky, a odvíjí se od zvoleného typu dopravy či vyzvednutí zboží. Celková cena uvedená v „Souhrnu objednávky“ (dále též „Celková cena“) představuje kupní cenu zboží včetně všech daní a případných poplatků za dopravné či za zvolený způsob platby kupní ceny.
 2. V případě placení Celkové ceny v hotovosti je Celková cena zboží splatná při převzetí zboží.
 3. V případě placení Celkové ceny bankovním převodem na základě faktury či zálohové faktury je Celková cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedených dokladů. Lhůta splatnosti činí vždy 14 dnů ode dne vystavení dokladu.
 4. V případě placení Celkové ceny platební kartou on-line je Celková cena zboží splatná po dokončení objednávky, kdy dojde k přesměrování Kupujícího na platební bránu GoPay. Platební transakce prováděné prostřednictvím platební brány GoPay se řídí obchodními podmínkami poskytovatele platebních služeb, kterým je GOPAY s.r.o, Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ 260 46 768, dostupnými na tomto odkazu: https://www.gopay.com/cs/.
 5. Kupující souhlasí s elektronickou fakturací Celkové ceny. Fakturační doklady jsou Kupujícímu zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v objednávce.
 6. K přechodu vlastnického práva na Kupujícího dochází okamžikem zaplacení Celkové ceny.
 7. Prodávající je plátcem DPH.

§ 5 - Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží zakoupeného Kupní smlouvou, nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. V případě, že Spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s obecně závazným právním předpisem, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle předchozí věty; jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy Spotřebitel poučení obdržel.
 3. Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy; přijetí takového odstoupení Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě.
 4. Spotřebitel, který od Kupní smlouvy odstoupil, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Nárok Prodávajícího na případnou náhradu škody na zboží je tento oprávněn započíst vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Spotřebitel nemůže ze zákona mj. odstoupit od smlouvy
 1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

§ 6 - Doprava zboží

 1. Zboží bude Kupujícímu doručeno způsobem, který si Kupující zvolil ve své objednávce. Doručované zboží je Kupující povinen převzít.
 2. Prodávající doručuje zboží pouze v rámci České republiky.
 3. Okamžik doručení zboží závisí na dostupnosti zboží, na způsobu úhrady Celkové ceny a na způsobu dopravy, který si Kupující zvolil.
 4. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží i zboží samotné. O případných nesrovnalostech je Kupující povinen dopravce i Prodávajícího neprodleně informovat.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícímu okamžikem jeho převzetí, případně též okamžikem, kdy Kupující zboží odmítl převzít, aniž by k tomuto kroku byl oprávněn.

§ 7 - Odpovědnost za vady, záruka

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí pravidly stanovenými v obecně závazných právních předpisech (občanský zákoník, zákona o ochraně spotřebitele apod.).
 2. Prodávající odpovídá za to, že zboží je v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží bez vad a že má vlastnosti dohodnuté či (nebyly-li dohodnuty) uvedené v popisu zboží na e-shopu, resp. vlastnosti obvyklé, je vhodné pro stanovený účel, je dodáno ve stanoveném množství, splňuje požadované právní a technické požadavky a nemá právní vady.
 3. Má-li zboží vadu, oznámí Kupující existenci a charakter vady Prodávajícímu za využití kontaktních údajů uvedených v těchto Podmínkách. Reklamační formulář je přílohou Podmínek.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, na odstranění vady opravou zboží nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. V případě včasného neodstranění vady nebo odmítnutí odstranění vady ze strany Prodávajícího má Kupující právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Právo na odstoupení od kupní smlouvy má Kupující i v případě, kdy nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo při větším počtu vad zboží.
 6. Práva plynoucí z odpovědnosti Prodávajícího za vady se uplatňují u Prodávajícího. Obsahuje-li potvrzení vydané Prodávajícím údaj o jiném subjektu určeném k opravě zboží a tento subjekt je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatňuje Kupující práva na opravu takového zboží u subjektu určeného k provedení opravy.
 7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení Kupující zvolil, jakož i potvrzení o tom, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena.
 8. Prodávající vyřizuje reklamace neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě marného uplynutí reklamační doby je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 9. O vyřízení reklamace je Kupující Prodávajícím vyrozuměn e-mailem. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.
 10. Kupující jednající v rámci výkonu podnikatelské činnosti je povinen Prodávajícímu vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
 11. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U vady, která se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, se má za to, že zboží bylo vadné při jeho převzetí.
 12. Práva z odpovědnosti za vady se nepoužijí v případech prodeje zboží za nižší cenu, kdy důvodem nižší ceny je existence vady, v případech opotřebení zboží v důsledku jeho obvyklého užívání, v případech použitého zboží, kdy vada odpovídá míře používání nebo opotřebení při převzetí zboží, a v případech vyplývajících z povahy zboží. Práva z vadného plnění nepřísluší Kupujícímu v situaci, kdy věděl o existenci vady před převzetím zboží nebo vadu sám způsobil.

§ 8 - Ochrana osobních údajů


Pravidla, kterými se Prodávající řídí při nakládání a ochraně osobních údajů, jsou uvedena v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na následujícím odkazu: https://www.kancelarskepotrebyonline.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

§ 9 - Řešení spotřebitelských sporů

 1. Spotřebitel může za účelem podání stížnosti kontaktovat Prodávajícího jakýmkoliv způsobem, ideálně však elektronickou poštou na adresu czechimporttrading@email.cz. Informace o tom, jakým způsobem byla stížnost vyřízena, bude spotřebiteli Kupujícím v takovém případě zaslána na e-mail, z něhož stížnost obdržel.
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je oprávněna řešit Česká obchodní inspekce,
  IČ: 00020869, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Informace o řešení spotřebitelského problému může spotřebitel nalézt též na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main. home2.show&lng=CS.
 4. Asistenci může Kupujícímu poskytnout v některých případech též síť Evropských spotřebitelských center https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

§ 10 - Doručování

Pro účely doručování může Prodávající využít kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího, kterou mu Kupující sdělil (např. v objednávce, v uživatelském účtu apod.). O případné změně kontaktních údajů je Kupující povinen Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

§ 11 - Závěrečná ustanovení

 1. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 2. Prodávající není vůči Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Právní vztah Prodávajícího a Kupujícího obsahující mezinárodní prvek se řídí právem České republiky. Práva Kupujícího, který je spotřebitelem, nejsou tímto dotčena.
 4. Prodávající archivuje Kupní smlouvu v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Tyto Podmínky, jakož i jejich předchozí verze, jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.kancelarskepotrebyonline.cz/obchodni-podminky/.
 6. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky, nikoliv však s účinky na smlouvy již uzavřené.
 7. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před těmito Podmínkami přednost. Kupní smlouvu lze měnit jen písemně.
 8. Přílohou těchto Podmínek je vzorový reklamační formulář a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.09.2022.

Příloha č. 1 Vzorový reklamační formulář
Příloha č. 2 Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy